Delphin Palace Hotel Online Check / In

Delphin Palace Hotel
Online Check / In Sistemi

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret A.Ş. (“Bundan sonra ‘Delphingrouphotel’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Delphinhotels hazırlanmıştır. İlgili Kişi: [www.delphinhotel.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız. Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Delphingoruphotel] veri sorumlusudur. İşlenen Kişisel Verileriniz Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı, MAC adresi İşlenme Amaçları İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacı ile Hukuki Sebepleri KVKK Md.5/2ç'ye istinaden Çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz; Ad- Soyad, E-mail, Telefon numarası, Doğum Tarihi, Evlilik Tarihi, Ülke ve Ülke Kodu, Adres verileriniz İşlenme Amaçları Tekrar Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuki Sebepleri KVKK Md.5/1 Açık rızanıza istinaden Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizdir. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Delphingrouphotel; Kanun m.8 ve m.9’da belirtilen şartlar çerçevesinde, • Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecek, • Veri merkezi yurtdışında bulunan çerez hizmeti aldığımız firmalar ile paylaşımı gerçekleştirebilecektir. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz. Başvuru Yöntemi Başvurunuzu: • ADRES adresine yazılı olarak; • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda; • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, • Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Delphingrouphotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar. Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumunun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.