Kirman Hotels Sidemarin Beach & Spa Online Check / In

Kirman Hotels Sidemarin Beach & Spa
Online Check / In Sistemi

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Burak Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, turizm otel işletmeciliği ve yiyecek içecek faaliyetlerimiz kapsamında konaklama belgesi üzerinde ve/veya kayda esas diğer metodlarla (online kayıt, email, telefon vb.) tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel ve özel nitelikli verilerinizi (kimlik, iletişim, sağlık ve diğer kişisel veriler), veri sorumlusu sıfatıyla kanunda açıklandığı çerçevede elde edebilecek, kaydedebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuat ve yasalara uygun olarak kolluk kuvvetleri ve yasal kurumlar ile paylaşılacak/aktarabilecek olup gerekli görülmesi durumunda özel kurum ve kuruluşlara, yurt dışına (bulut sistem e-posta/yedekeleme için) paylaşılacak/aktarabilecek, devredebilecek, kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecek ve azami süreler içerisinde muhafaza edilecektir. Şirketimiz kişisel verilerinizin korumasına yönelik idari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğinizi sağlamaktadır. Kişisel verileriniz Burak Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş. tarafından konaklama belgesi, diğer basılı dokümanlarda ve veritabanlarında saklanır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, faaliyetlerimizin yerine getilmesi, otel güvenliğimizin sağlanması, şirketimiz hizmetlerinden yararlanmanız ile ilgili yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlemekle birlikte üçüncü kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli görülmesi durumunda paylaşabilir/aktarabilir. Bu amaç dışında, kişisel verilerinizin satılması veya benzeri şekilde, şirketimize veya üçüncü şahıslar yararına kazanç temini amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşım yapılmaz. Kapalı devre kamera (CCTV) görüntülerini, otelimizde misafir, çalışan ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca bu görüntüleri, kendi yasal haklarımızın tesis edilmesi, uygulanması ve savunulması amacıyla da kullanabiliriz. KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru sürecinin detaylarına web sitemizdeki (www.kirmanhotels.com) Kişisel Veri Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu formu imzalamak suretiyle, vermiş olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere tüm verilerin doğru ve güncel olduğunu, gerekli olmayan hiçbir ilave bilginin alınmadığını, bu bilgilerin kapalı devre kamera (CCTV) kayıtları da dahil, yukarıdaki amaçlar için veri sorumlusu (Burak Turizm Yatırımları İşletmecilik Paz. Tic. A.Ş.) tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda işlenmesine, kayıt edilmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına ve saklanmasına açıkça rıza gösterdiğinizi kabul ediyorsunuz. Bilgilendirme Türkiye Cumhuriyeti Anayasa, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik vb. hallerde zorunlu faaliyetlerin yerine getirilmesi için kişisel verilerinizin kayıt edilmesi ve paylaşılması zorunludur, iş bu forma onay vermemeniz durumunda sadece azami süreler boyunca saklanacak, işlenecek ve ilgili yasal kamu kurum ve kuruluşlar ile aktarılacak/paylaşılacaktır. Ancak yazılı / sms / e-mail gibi yollarla izin vermeniz halinde, ileride şirketimizin sunacağı kampanyalardan ve hizmetlerden haberdar edilmeniz veya şirketimizden aldığınız hizmet kalitesi ile memnuniyet veya şikayetlerinizi öğrenebilmek için, şirketimiz tarafından sizlere yazılı / sms / e-mail gibi yollarla mesaj iletilmek veya sorular sorulmak üzere adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-mail adresiniz şirketimizce veya şirketimizce yetkilendirilecek kişi veya kurumlarca kullanılabilecektir.